Nøtterøy kommune legger ut reguleringsplan for 5 boliger på Alby

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for 5 stk nye eiendommer med tilhørende bebyggelse og anlegg på GBnr 138/1 Alby, Veierland. Området som søkes regulert er i reguleringsplan 359 – Forenklet reguleringsplan for deler av Veierland, avsatt til bebyggelse og anlegg. Rådmannens innstilling er at det tillates inntil 5 stk boenheter på det omsøkte arealet.

Reguleringsplanen er lagt ut til høring på Nøtterøy kommune sin hjemmeside, her. På samme siden finnes også høringsuttalelse.

Ellers har det kommet i gang diskusjoner på øya rundt reguleringsplanen.Her er noen innspill og hensyn som må søkes ivaretatt.

Området som nå skal detaljreguleres planID 2012009, er kartlagt av Biofokus vinteren 2011/2012. Det er registrert forekomst av rik edelløvskog, mer eksplisitt lavurt eikeskog (DN Håndbok nr. 13) som står på rødlisten for naturtyper. Det er registrert mange store eiker i området og rikt hasselkratt (også på rødlisten). Registreringene er ikke offentligjort i Naturbase ennå.

Særlig eikene bør det tas hensyn til i reguleringsplanen. Eikene langs veien danner en naturlig allè som absolutt bør tas vare på. I inneværende år er det registrert mange skjeldne arter av eik og hassel her, se Artskart. Det er blant annet funnet hasselkjuke NT, svovekjuke og morgenrødkremle NE i nærheten. Det vokser også veldig mange orkideer i denne skogen, både vanlig og grov nattfiol er funnet. Det er ikke mange steder på Nøtterøy disse blomstene vokser med en tetthet på mer enn 50 blomster ved siden av hverandre.

I Naturbase er området vest for veien BN 00046870 Kriken nord, registrert som nasjonalt viktig eikehage/hagemark. Beskrivelsen henviser også til eikene langs veien. Området er vurdert i Nøtterøys grøntstrukturanalyse som meget verdifullt kulturlandskap, og er et viktig område for biologisk mangfold så vel som spesiell flora og fauna.

Vi mener man bør etterbestrebe en regulering som tar vare på eikene. Enkelte av dem er forøvrig allerede fredet etter forskrift om utvalgte naturtyper