Vedtekter

Vedtekter for Veierland hytteeierforening vedtatt 23.07.1985

§ 1 Formål:

Veierland hytteeierforening skal verne om medlemmenes rettigheter og ivareta deres felles interesser. Foreningen, som er partipolitisk nøytral kan la seg representere i fora hvor saker av interesse for medlemmene behandles.

§2 Medlemskap:

Rett til medlemskap har alle hytteeiere på Veierland.

§3 Styre:

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøte for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover kontingenten.

§4 Årsmøte:

Årsmøtet holdes så vidt mulig i juli etter forsvarlig kunngjøring 14 dager i forveien. Årsmøtet ledes av en dirigent valgt ved møtets begynnelse. Til å underskrive protokollen sammen med dirigenten velges 2 medlemmer. Årsmøtet behandler:

4.1 Styrets beretning

4.2 Årsregnskap

4.3 Valg

4.3.1 Valg av formann for 1 år

4.3.2 Valg av styremedlemmer for 2 år. 2 styremedlemmer trer ut etter loddtrekning etter 1 år første gang

4.3.3 Valg av revisor for 1 år

4.4 Fastsettelse av kontingent

4.5 Øvrige saker nevnt i innkallingen

Medlemmer som ønsker saker behandlet på årsmøtet må meddele styret dette i så god tid at styret rekker å forberede saken.

§5 Avstemming:

Hvert medlem har 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer. Se dog §7 og §8. Ved stemmelikhet er dirigentens stemme avgjørende.

§6 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallelse skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§7 Vedtektsendringer:

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§8 Oppløsning:

Foreningens oppløsning kan kun behandles på årsmøte og krever ¾ av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal være skriftlig.